Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúva spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o., IČO: 35 938 111, so sídlom Ivánska cesta 2, Bratislava 821 04, Slovenská republika, tel.: +421232602210, e-mail: intercarssk@intercars.sk (ďalej len “Prevádzkovateľ” alebo „Spoločnosť“) osobné údaje pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. Prevádzkovateľ ustanovil zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na: osobne.udaje@intercars.eu

Vaše osobné údaje najčastejšie Spoločnosť získava priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na schopnosť Spoločnosti riadne poskytovať služby, tovary, riadne plniť zmluvné povinnosti prípadne zriadiť Váš užívateľský účet. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje ak je to potrebné na nasledujúce účely:

 • vytvorenie a administrácia Vášho používateľského účtu (právny základ: spracúvanie potrebné na plnenie zmluvy alebo aby sa na základe žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy),
 • určovanie a uplatňovanie právnych nárokov Spoločnosti (právny základ: oprávnený záujem Prevádzkovateľa),
 • marketingové činnosti (právny základ: oprávnený záujem Prevádzkovateľa),
 • vnútorné administratívne účely skupiny Inter Cars (právny základ: oprávnený záujem Prevádzkovateľa),
 • dodržiavanie právnych predpisov,
 • kúpnej zmluvy, bonusovej zmluvy prípadne, inej zmluvy, ktorú s Vami Spoločnosť uzatvorila (právny základ: spracúvanie potrebné na plnenie zmluvy),

V prípade ak to bude nevyhnuté, Spoločnosť Vás požiada o udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Spoločnosť spracúva nasledovné kategórie osobných údajov:

 • Meno a priezvisko,
 • Zamestnávateľ,
 • Používateľské meno a heslo,
 • IP Adresa Vášho zariadenia
 • E-Mail a dátum prihlásenia do Newsletteru

V prípade potreby môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté:

 1. zamestnancom Spoločnosti;
 2. iným spoločnostiam patriacim do skupiny Inter Cars, vrátane zamestnancov týchto osôb;
 3. účtovným poradcom, vrátane zamestnancov týchto osôb;
 4. profesionálnym poradcom (napr. audítorom, advokátom), vrátane zamestnancov týchto osôb;
 5. poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory Spoločnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb;
 6. subjektom, ktoré poskytujú platobné služby;
 7. obchodným partnerom Prevádzkovateľa, ktorý zabezpečujú predaj, výdaj a dodanie tovarov, vrátane zamestnancov týchto osôb;

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu:

 1. 3 rokov v prípade, ak vystupujete v pozícii spotrebiteľa,
 2. 4 rokov, ak vystupujete v pozícii podnikateľa,

po vymazaní Vášho používateľského účtu, alebo, v prípade ak nemáte vytvorený používateľský účet po ukončení zmluvného vzťahu so Spoločnosťou (t.j. po dodaní tovaru alebo služby), pokiaľ Prevádzkovateľ nemá zo zákona povinnosť uchovávať Vaše osobné údaje po dlhšiu dobu (napr. na základe platných predpisov o účtovníctve)).

Vaše osobné údaje môžu byť uchovávané a spracúvané v akomkoľvek štáte, v ktorom vykonáva Prevádzkovateľ činnosť alebo v ktorom sa nachádzajú jeho poskytovatelia služieb. Tieto štáty môžu uplatňovať iné pravidlá ochrany osobných údajov ako Slovenská republika. Prevádzkovateľ zaviedol vhodné zmluvné a iné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov v prípade ich prenosu jeho spriazneným osobám či tretím osobám nachádzajúcim sa v iných štátoch.

Európska komisia považuje niektoré štáty mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) za štáty, ktoré poskytujú dostatočnú mieru ochrany osobných údajov podľa štandardov EHP. V prípade prenosov údajov z krajín EHP do štátov, v ktorých nie je podľa Európskej komisie dostatočná miera ochrany osobných údajov prevádzkovateľ zabezpečil uplatňovanie primeraných opatrení, vrátane zabezpečenia, že príjemca údajov je viazaný na ochranu Vašich osobných údajov. Kópiu týchto opatrení si môžete od prevádzkovateľa vyžiadať e-mailom na adrese: osobne.udaje@intercars.eu a budú Vám poskytnuté v prípade, že nastala skutočnosť prevodu Vašich osobných údajov do tretích krajín.

Máte nárok vyžiadať si prístup k Vašim osobným údajom, na ich opravu či vymazanie, ako aj na obmedzenie spracúvania. V rozsahu, v akom sa Vaše údaje spracúvajú na účely administrácie Vášho používateľského účtu a plnenia kúpnej zmluvy, bonusovej zmluvy prípadne inej zmluvy, máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Okrem toho ste oprávnený/á namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu, ako aj proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové účely. V rozsahu, v akom sa spracúvanie Vašich osobných údajov zakladá na Vašom súhlase máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, pričom odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. V prípade, ak si želáte uplatniť svoje vyššie uvedené práva alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte prosím Prevádzkovateľa e-mailom na adrese: osobne.udaje@intercars.eu

Zároveň máte nárok na podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

 

website created by WMT Studio